پرواز لک لک ها  بر فراز آسمان المان ها

اولین روزهای بهار بود وداشتیم برای گزارشی تعداد المان های نوروزی را حساب می کردیم . کم کم ذهنمان رفت سراغ اینکه چه تعداد ازاین المان ها بعد انسانی دارند وچه تعداد غیرانسانی . موضوع جدیدی بود ؛ اینکه درمحدوده شهری چه مقدار می توان المان های محیط زیست را جلوه داد. چه کسانی این کار را می کنند وچه مقدار اطلاعات زیست محیطی دارند . احسان مهدوی ، کارشناس ارشد گرافیک است ودبیر فستیوال استقبال ازبهار سال 91 و92 بوده است درکنارش احمد حسینی هم حضور دارد. اونقاش ومجسمه ساز است وازباسابقه های این کار ؛ تمام هفت لک لک هم کاردست خودش است .حتی خودش مستقیم حضور داشته وبا نظارت او این المان ها آن بالا جا خوش کردند. چند ساعتی با هم درباره لک لک ها گپ زدیم ودرباره محیط زیست .

چقدر درفراخوان هایی که می زنید شاخص های محیط زیستی رامدنظر قرار می دهید ؟

ما سه سالی میشود که می آییم یک سری موضوعاتی را درفراخوان هایی که می زنیم ، مشخص می کنیم وبراساس همان ها هم پیش می رویم .

قبلش چنین چیزی را نداشتید ؟

نه قبلاً فراخوان های ما حالت کلی داشت . می گفتیم کارها یا طرح هایشان را برایمان بفرستند  ولی خب خوشبختانه هرسال وضعیت بهتر میشود وما به سمت تخصصی شدن می رویم . به هرحال هنرهای شهری مقوله نوپایی درمشهد است وحتی برای خودمان هم جدید است . جایی چنین بحثی را تدریس نمی کنند وتمام این فعالیت ها براساس تجربه است . ازاین باب فراخوان های ما هم هرسال پخته تر می شود. راستش من تمام این حرف ها را زدم تا بگویم که ما تا حالا درباره محیط زیست کاری انجام نداده ایم .

آقای حسینی ، چند سال است که درحال کارهستید ؟

من ازخانه هنرمندان شروع کردم. اولش کارمن ساخت تابلو بود وآشنایی مختصری هم با مسائل هنری داشتم .

خودتان دغدغه ای برای ورود به این کار را ازقبل د اشتید یا نه ؟ منظورم این است که می توانستید همان کارتابلورا ادامه دهید.

این کاربیشتر مرا ارضا می کند اینکه آدم درباره یک موجود زنده مثل همین پرندگان کارکند وسروکارش با همین ها باشد خیلی لذت بخش تر ازیک تابلو است .

چقدر ازطرح های دیگرهنرمندان استفاده می کنید ؟ منظورم کپی برداری نیست ولی اینکه مثلاً درپس زمینه ذهنتان ازآنها استفاده کنید.

طبیعی است که ما طرح های آنها را می بینیم ولذت می بریم مثل آثار میکل آنژ یا داوینچی اما اگرمنظورتان کارهای مدرن غربی است که آنها سبک کارشان والبته فرهنگشان با ما متفاوت است راستش من فکر می کنم خیلی درشان ما نیست که بخواهیم ازآثار آنها کپی برداری کنیم .

بحث من به خصوص درحوزه طبیعت اصلاً کپی برداری نیست .

دراین صورت ما ازتکنیک ها وروش های اجرایی که درکار استفاده کردند بهره می گیریم .

حوزه فضای سبز ومحیط زیست را درطرح هایتان دخیل می کنید ؟ یادم می آید یک کفش هایی را زیرپای درختان گذاشته بودید ولی بعد ازمدتی ناپدید شدند !

ببینید چیزی که درطراحی ازاین قبیل کارها برای ما مهم است طرح کاراست . طراحی نه به معنی دیزاین بلکه دقیقاً به معنی کشیدن را عرض می کنم. خدارا شکر ما در این نمونه طرح خوبی د اشتیم . چون کسی که لک لک ها را می ساخت خودش طراح خیلی خوبی است وسالها مینیاتور کارکرده است بگذارید مثالی بزنم ازاسبی که درفلک پارک نصب است . طراح آن کارآقای نوروزی است . من زمانی که می رفتم کارگاه ، می دیدم که ایشان کتاب های پزشکی که آناتومی حیوانات را خیلی جزئی تشریح کرده مقابلش گذاشته ودارد آنها را بررسی می کند. خودش می گفت تا من ازآناتومی وجزئیات بدن یک پرنده چیزی ندانم که نمی توانم کاری کنم. برای همین شما گاهی مجسمه هایی را می بینید که مثلاً قراربوده به شکل «قو» دربیاید ولی شبیه یک حیوان دیگر شده است فقط یک چیزدیگری که درحوزه محیط زیست قرار می گیرد ، طراحی هایی است که برای ما ارسال می شود که درنگاه اول کاملاً محیط زیستی است اما بعضی از داورهای ما اعتقاد داشتند که بعضی از طراحی ها با زندگی مردم منافات دارد یکی ازداوران می گفت بامحبت به حیوان ها درتضاد است ما چند تا داور داریم که خودشان از مدافعان سرسخت محیط زیست بودند وهرطرحی را که با طبیعت منافات داشت ، با قاطعیت رد می کردند.

پس می توانستیم طرح های بیشتری درسطح شهر درحوزه محیط زیست داشته باشیم ؟

درظاهر بله ،ولی واقعاً داورهای ما با ایده وطرح هایی که درآنها حیوان آزاری وطبیعت آزاری وجود داشت ، موافق نبودند.

ازکارخودتان بگویید ؛ لک لک هایی که دست جمعی از مهاجرت طولانی برمی گردند آن هم با این شکل وشمایل ! اگرعکس هایش را نمی دیدم فکر می کردم بازیک کارکلیشه ای که فقط اسمش جذاب است به وجود آمده ولی بعد نظرم عوض شد.

این کار ما شامل هفت لک لکی می شود که ازمهاجرت دسته جمعی به سمت مشهد درحال بازگشت هستند. این کار ازمواد رزینی ساخته شده است به طوری که شب ها نورازآن عبور می کند جلوه زیباتری پیدا می کند.

جالب اینجاست که این کاردقیقاً درروزجهانی پرندگان مهاجر نصب شد که اتفاق زیبایی است .

بله درحقیقت ما خودمان هم نمی دانستیم که این کارمان روز جهانی پرندگان مهاجر نصب شده است تا اینکه روزنامه شما را خواندم . واقعاً خوشحال شدم ازاینکه یک صفحه درروزنامه ای کارجدیدی را انجام داد. این هم زمانی جالب بود واین لطف خدا بود که شامل حال ما شد.

ما هیچ وقت به این موضوع توجهی نشان نداده ایم . همیشه محیط زیست وخبرهایش درحاشیه کارها بوده اند. مگراینکه اتفاق فاجعه آمیزی بیفتد وآن را دربوق وکرنا کنیم . یک مسئله دیگرهم مطرح است اینکه هنرمندان ما چه مقداراطلاعات زیست محیطی دارند؟ می دانید من معتقدم هنرمند به خاطرداشتن روح واحساس لطیف اگر کمی با این موارد آشنایی داشته باشد می تواند یک شاهکار خلق کند. شما دردفتر هنری به چنین موضوعی فکر نکرده اید ؟

فکر می کنم شما دارید مسئله خیلی خوبی را مطرح می کنید که ما تا الان به طور جدی به آن نپرداختیم ما هم دردفتر هنری واقعاً مشتاقیم که این کاررابکنیم . من امیدوارم بتوانیم دست کم یک کارشناس محیط زیست درجلساتمان داشته باشیم .

من هم فکر می کنم نباید به طورخودسر وارد چنین کارهایی بشویم وجود یک متخصص که طبیعت را بشناسد واقعا می تواند تاثیرگذ ار باشد.