این ماجرا هیچ جای تاسف ندارد!

دبیر شورای گرافیک مدیریت هنری شهرداری مشهد نیز می گوید : پاک نمودن نقاشی دیواری میدان فردوسی مشهد عمل بسیارقبیحی بود وقباحت آن ، چنان واضح است که نکوهشش توضیح واضحات است . به گمان من این ماجرا هیچ جای تاسف ندارد چرا که برشور وغیرت هنرمندان شهر می افزاید تا بیش از پیش برجاودان نمودن میراثمان همت گمارند.

احسان مهدوی ازخانم رئوفیان (نقاش اصلی پروژه) می خواهد که آن اثر را پیش طرح فرض کرده واکنون جاودانه تر نقش زند . او تاکید می کند : خوشحالم که دیوار شاهنامه شهرمان دراین روزها بسیار دیده شد وتا آن سوی مرزها نیز رفت . به دوستان رنگ پاش هم خسته نباشید می گویم وبدانند که اگرهزاران بار چنین کنند ، ما هزار ویک بار چنان می کنیم ، هرباربهتر وزیباتر .... شاید آنها خسته شوند اما ما عاشقیم وخستگی ناپذیر .

مهدوی درپایان می گوید : ازدوستانی که چنین کرده اند ، می خواهم ازحضرت ثامن الحجج (ع) ، هنرمندان ومردم عذرخواهی کنند ، شاید که این حرکت ناشایست مورد بخشش واقع شود.