امسال بین مردم، هنرمندان و مدیران شهری تعادل برقرار کرده ایم!

دبیر شورای گرافیک شهرداری مشهد، گرافیک محیطی شهری را به طور مستقیم با شهروند و زندگی مرتبط می داند و می افزاید : وقتی شورای گرافیک راه اندازی شد، فقط کارهای چاپی را انجام می  داد و قرار بر کارهای محیطی نبود. اما اعضای شورا پیشنهاد دادند که فعالیتشان را به کارهای شهری هم تعمیم بدهند در این راستا چند طرح به انجام رسید که بسیار مورد استقبال واقع شد و این ماجرا ورود این شورا را به ارائه برنامه های جدی تر رقم زد.

احسان مهدوی ادامه می دهد : اولین کار ما فراخوان بود که از همه هنرمندان تقاضای همفکری و همکاری داشتیم که در موفقیت طرح خیلی موثر بود به نوعی یک تحقیق تاریخی، اجتماعی در مورد مشهد انجام شد. الان طوری است که شورای گرافیک ، شورای گرافیک محیطی شده است.

او در خصوص برنامه های امسال این شورا توضیح می دهد : اول و مهم تر از هر چیزی در جلسات داوری آثار رسیده مردم بودند که در این خصوص یک نظر معتقد بود مردم باید بپسندند و یک نظر می گفت ما باید فرهنگ دیداری مردم را ارتقا دهیم اولویت دوم، سطح بالای کیفی آثار بود و در مرحله سوم رضایت مدیران شهرداری برایمان اهمیت داشت. طی کردن این سه مرحله و مدنظر قرار دادن این اولویت ها ، داوری را مشکل کرده بود.

مهدوی معتقد است: اگر در این آثار تنها خوشامد مردم را در نظر بگیریم، کارها به لحاظ هنری افت می کنند، اگر به سمت نگاه محض هنرمندان برویم، مردم با آثار ارتباط نمی گیرند، اگر خیلی به نظر مدیران توجه داشته با شیم، باز آن ها خواسته هایی دارند که در واقع سبب رشد بصری جامعه نیستند از این رو امسال کارها هم انتزاعی هستند و هم مفهومی، با این فضای کاری بین مردم، هنرمندان و مدیران شهری تعادل برقرار کرده ایم.

این مدرس دانشگاه در ادامه می گوید : هنرمندان دوست دارند اثری که خلق می کنند، باعث افتخارشان باشد از این رو پایبندی به مبانی حرفه ای کار برایشان مهم است . از طرفی این هنرمند است که با مردم زندگی می کند و این مهم ترین عاملی است که سبب می شود مردم در نهایت کارهای این هنرمندان را دوست داشته باشند. هنرمند چنین توجهی را به مردم ندارند اما چون با مردم زنگی می کند، به صورت ناخودآگاه تاثیر می پذیرند و مردم هم اثرش را دوست دارند.

او در پایان به رضایت 90 درصدی مردم از نمادهای بهار 89 به اذعان آمار، اشاره دارد و تصریح می کند اگر چه این آمارگیری رسمی است و نتیجه ای مثبت را نشان می دهد، اما شخصاً چنین چیزی را در عمل قبول ندارم . من خودم در سطح شهر کار هنری انجام داده ام اما رضایت مردم را 90 درصدی نمی دانم و تا این رضایت فاصله داریم، چون اکثر مردم چنین کارهایی را هدر دادن پول می دانند.