چرا اعتماد نمی کنند ؟

احسان مهدوی ، فارغ التحصیل رشته گرافیک درمقطع کارشناسی ارشد ازدانشگاه تهران است . کسی که به اذعان خودش دغدغه های شهرش را می شناسد ، درمقام یک هنرمند سوژه ما قرارگرفت. بهانه دیگر ما برای اینکه سراغ او برویم ، حضورش درشورای مشورتی گرافیک مدیریت هنری شهرداری می باشد که به تبع این حضور ازچند وچون اقدامات آن مطلع است . به اذعان این هنرمند ، ایجاد خانه هنرمندان والبته تخصصی شدن کارهایی که ازمجرای شوراهای آن می گذرد ، سبب شده تا کیفیت تولیدات این خانه افزایش چشمگیری یابد . اگر چه به گفته اوهنوز این خانه جوان است وتا رسیدن به نتیجه ای که ازایجاد آن دنبال می شده است ، فاصله زیادی دارد.

مهدوی همین جوان بودن را بهانه آن قرارمی دهد تا قضاوت درمورد کیفیت طرح های گرافیکی که ظرف یک سال گذشته درسطح شهر انجام شده است را به آینده بسپارد : « اجازه بدهید بعد ازده سال فعالیت مداوم خانه هنرمندان قضاوت کنیم ؛البته معتقدم که برای به سرانجام رسیدن این فعالیت ها قطعاً باید دعوت از هنرمندان وافراد با تجربه ای که هم اکنون جایشان درجمع ما خالی است را مجدانه تر دردستور کار قراردهیم .»

مهدوی درادامه یادآور می شود : متاسفانه با آنکه شاهد استقبال خوب هنرمندان وعلاقه مندان دراین حوزه بوده ایم ، اما احساس می شود بعضی قسمت های موجود در بدنه شهرداری ودربرخی موارد معاونت های آن نمی توانند به فعالیت ها وبرنامه های این خانه وشوراهای آن اعتماد کنند ! اوعناوین اقداتی را که ذیل نظارت شورایی که وی درآن عضو است ، صورت گرفته ، زیاد عنوان می کند ومهمترین آنها را ساماندهی تعرفه تولیدات گرافیکی درمشهد می داند.

ازمهدوی ، احوال آینده سیمای هنری مشهد را جویا می شویم که سردرددلش بازمی شود وبیان می دارد : تضمین آینده ای خوب برای چهره شهرش درگرو میل هنرمندان واصحاب علم به انجام کارهای پژوهشی دراین حوزه است .